0%-os hitel a napelemre, szigetelésre. A legfontosabb tudnivalók

Április 24-től lehet pályázni a 0%-os uniós pénzre, mely ugyan kemény megkötéseket tartalmaz, de a feltételek alapos ismeretével komoly támogatás érhető el.


A hitel igénylése lépésről lépésre

Projektelőkészítés

 • Energetikai tanusítvány, szakértői nyilatkozat elkészítése

Ajánlatok kérése

 • 180 napnál nem régebbi számlák számolhatók el

Hitelkérelem benyújtása

 • Hitelkérelmi formanyomtatvány
 • Nyilatkozatok
 • Csatolandó mellékletek

Hitelkérelem elbírálása

 • Formai ellenőrzés: a hitelkérelem benyújtásától számított max. 20 naptári nap
 • Tartalmi ellenőrzés, hitelbírálat és döntés: a hitelkérelem befogadásáról szóló értesítés dátumától számított max. 60 nap

Döntés meghozatala

 • A hitelkérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról a kedvezményezettet értesíteni szükséges

Kölcsönszerződés megkötése

 • Pénzmosással kapcsolatos átvilágítási intézkedések elvégzése
 • A kölcsönszerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba szükséges foglalni

Projekt megvalósítása

 • A szerződésben vállalt tevékenységek megvalósítása

Hiteligénylés és folyósítás

 • Szerződésmódosítás
 • Változásbejelentések

Projekt befejezése

 • Projekt műszaki befejezésének időpontja
 • Projekt megvalósulásának időpontja

Kölcsönszerződés megszűnése

 • A kölcsön összegének és járulékainak a kölcsönszerződés szerinti maradéktalan visszafizetése

0%-os hitel

Összefoglaló a 0%-os hitelről

Egy pályázó több hitelkérelmet is benyújthat: más-más ingatlanra vagy ugyanarra az ingatlanra, de különböző támogatható tevékenységre.

Minden esetben az adós házastársa, élettársa adóstársként bevonásra kerül. Ugyanazon ingatlanon csak egy hiteligénylő nyújthat be kérelmet.

Életkori korlát: ha a hiteligénylő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, a kölcsönügyletbe be kell vonni egy olyan adóstársat, aki az életkori korlátnak megfelel.

A hitelkérelem energetikai és műszaki tartalmát az energetikai szakértővel és a kivitelezővel szükséges egyeztetni a fajlagos költségek figyelembevételével. A fajlagos költségeket részletesen kifejti az eljárásrendi útmutató.

A számla csak abban az esetben számolható el, ha az a kedvezményezett nevére lett kiállítva. Kizárólag a kivitelező által kibocsátott számla számolható el. A számlán csak olyan tételek szerepelhetnek, amiket a pályázat keretében engednek elszámolni.

A projektek finanszírozása utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással történhet. Utófinanszírozás: a folyósítás utólag, a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően, a hitelfelvevő számlájára történik. Szállítói finanszírozás: a folyósítás a számla benyújtását követően, közvetlenül a szállító számlájára történik.

A tulajdoni lap beszerzésének költsége, az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány díja, valamint az ingatlanbiztosítás már igazoltan megfizetett díja az önerő terhére elszámolható. (Az önerő a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.)

A kölcsön más támogatási program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás önerejeként felhasználható, amennyiben ezt a másik program lehetővé teszi, és a projekt a jelen hitelprogramok feltételeinek is megfelel. A hitelprogramok önerejének legalább 10%-os arányára vonatkozó szabálytazonban ebben az esetben is be kell tartani.

Az MFB Zrt. olyan első ranghelyen terhelt ingatlant is elfogad fedezetként,
amelyen másodhelyi jelzálogjogot tud alapítani.

Az MFB Zrt. második, vagy azt követő ranghelyen jelzáloggal terhelt ingatlant is elfogad fedezetként abban az esetben, ha az első ranghelyet követő ranghelyeken kizárólag az MFB Zrt. a jelzálogjog jogosultja.

Szükséges dokumentumok

A hitelkérelemhez a projekt megvalósítását megelőző állapotra vonatkozó, azonosító kóddal ellátott energetikai tanúsítványt szükséges mellékelni. Fontos tudni, hogy a 2016. január 1-jét megelőzően kibocsátott energetikai tanúsítvány ebből a célból nem fogadható el.

A hitelkérelem beadását megelőzően kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében visszamenőleg a kölcsön nem igényelhető, azonban a hitelprogramok keretében cseréjük támogatható. Az új nyílászáró szerkezetek beépítéséhez szükséges szerkezeti elemek (belső-, külső párkány, takarólécek) támogatott költségnek minősülnek.

Ugyanez a kitétel vonatkozik a megvalósított hőszigetelési munkálatokra is, azaz a kölcsön visszamenőleg nem igényelhető, azonban a hitel keretében lecserélhető, vagy a meglévő hőszigetelő rendszer alkalmassága esetén újabb réteg fogadásával bővíthető.

Amennyiben a kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetében a kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, mint 400 ezer forint, akkor csak olyan összegű és futamidejű hitelt vehetünk fel, amelynek havi törlesztő részlete legfeljebb 200 ezer forint, azaz legfeljebb a havi nettó jövedelem 50%-át viszi el a kölcsön törlesztése. Havi nettó 400 ezer forint feletti igazolt nettó jövedelem esetén ez a mutató 60%-ig is felmehet, azaz 240 ezer forintig.

Kétmillió forint kölcsönösszeget meg nem haladó kölcsön esetén biztosíték adása nem kötelező. Ha a kölcsön összege eléri vagy meghaladja a kétmillió forintot akkor a beruházás tárgyát képező ingatlant kötelező bevonni. Az előírt fedezettség mértéke a hitelösszeg legalább 70%-a. Amennyiben a figyelembe vehető fedezeti érték alacsonyabb az elvárt fedezettség számszerűsített értékénél (70%), óvadék vagy további fedezet bevonása szükséges.

A természetes személy által felajánlott ingatlanfedezet esetén az ingatlan biztosítéki körbe történő bevonásához hozzájárulást kell kérni a zálogkötelezett házastársától, élettársától (bejegyzett élettársától) és valamennyi társtulajdonostól.

Fontos tudni, hogy lakástakarék-pénztári megtakarítások a kölcsön törlesztésénél nem vehetőek figyelembe, ilyen megtakarítás kizárólag a minimum 10%-nyi önerőben vehető figyelembe.

Amennyiben a korszerűsítéssel érintett ingatlan, a projektmegvalósítás befejezését követően, de még a futamidő vége előtt - a közvetítő jóváhagyásával - elidegenítésre kerül, a kedvezményezett köteles a kölcsön teljes összegét azonnal visszafizetni. Fontos tudni, hogy ez akkor is kötelezettsége a hiteladósnak, amennyiben a korszerűsítéssel érintett ingatlan nem kerül biztosítékként bevonásra, vagyis a 2 millió forint alatti hitelösszeget vett igénybe.

Nem köthető kölcsönszerződés azzal a pályázóval, akinek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) alapján hitelmulasztása volt és az még nem rendeződött vagy veszteségleírással rendeződött.

A kedvezményezett köteles benyújtani a meglévő állapotra vonatkozóan egy hitelesített energetikai tanúsítványt, amelyet tanúsító program használatával készítettek el. A tervezett állapotra vonatkozóan pedig tanúsító program használatával készített nem hitelesített elő-energetikai tanúsítványt, valamint az energetikai szakértő nyilatkozatát kell benyújtania.

Termőföld, vagy mezőgazdasági ingatlan esetében a hitelkérelem benyújtásától számított 180 napnál nem régebbi, egyéb ingatlan esetében a hitelkérelem benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi értékbecslés képezheti a fedezeti érték számításának alapját. (Fontos, hogy kizárólag olyan értékbecslő által készített értékbecslés fogadható el, aki az MFB Pontokon elérhető Szakértői Listán szerepel.)

A hiteligénylőnek az illetékes szolgáltatók által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolások útján igazolnia kell, hogy a korszerűsítéssel érintett ingatlan vonatkozásában nem rendelkezik 60 napon túli, a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó közüzemidíj-tartozással.

A hiteligénylőnek továbbá rendelkeznie kell egy 30 napnál nem régebbi nemleges (nullás) adóigazolással vagy bizonyítania kell, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Fontos tudni, hogy csak olyan épületek energetikai felújításához nyújtható támogatás, amelyek a hitelkérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak. Ennek alátámasztására be kell nyújtani az egy évet lefedő időszak fűtési célú energiaszámláit (energiaszolgáltató által kiadott havi számla, éves elszámoló számla) vagy tüzelőanyag beszerzését alátámasztó számlát, szerződést.

Kötelező csatolni a felújítási projekthez kapcsolódó költségszámlákat, több számla esetén pedig ezek összesítőjét is, továbbá a számla/számlák teljes kiegyenlítését igazoló bankszámlakivonatot.

A szerződéskötési feltételek teljesülése esetén magánokiratba foglalt kölcsönszerződést kell kötni a kedvezményezettel, amennyiben a kedvezményezett egyben zálogkötelezett is és a hitelösszeg nem éri el a 150 millió Ft-ot. A biztosítéki szerződéseket ebben az esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell megkötni.

Amennyiben a biztosítékok között nincs zálogjog, vagy kizárólag a kedvezményezettől eltérő személyek a zálogkötelezettek, illetve a hitelösszeg eléri vagy meghaladja a 150 millió Ft-ot, úgy a kölcsönszerződést kétoldalú közjegyzői okiratba foglaltan kell megkötni. Ebben az esetben a biztosítéki szerződéseket is közjegyzői közokiratba szükséges foglalni.

Forrás: portfolio.hu

Kapcsolódó cikkek

Homeinfo Kedvezmény Hetek

Építkezés, felújítás, lakberendezés? Több 100 kupon, 10-40% kedvezmény, több 100 üzletben.

82 év alatt újulhat meg a teljes családi ház állomány Magyarországon. Unokáink már látni fogják?

Magyarországon 2,7 millió családi ház van. Energetikailag korszerűnek 5-10%-uk mondható, melyek energetikai korszerűsítést nem igényelnek, hiszen ezeket eleve a kor követelményeinek megfelelően építették, vagy már energiahatékonysági szempontból teljes körűen felújították azokat.

Patikamérlegen a hőszigetelés vastagsága

A 2021. január 1-je után új építésű lakóépületek esetén előírt közel nulla energiafelhasználás eléréséhez a hőszigetelési vastagságoknak elkerülhetetlenül növekednie kell. Ez tény és szakemberek évek óta figyelmeztetnek a közeledő változásra. Tévedés viszont, hogy ez csak az építési költségek komoly emelkedésével lehetséges.

Otthonunk egészséges lakóklímája a jó minőségű hőszigeteléssel kezdődik

Az elavult hőszigetelés nagyban befolyásolhatja a beltéri klímát, amiben élünk, ezért kiemelten fontos, hogy az ősz közeledtével, milyen felújításon esnek át a kevéssé korszerű épületek.

Gyorsabb kivitelezés, hosszabb távú megoldás – tetőszigetelés okosan

A tetőszigetelés okos megoldását képviselő ISOTEC egy olyan komplett rendszert kínál, melynek alkalmazásával hatékonyan küszöbölhetők ki a hagyományos technikák használatából eredő hibák.

Erre nagyon figyeljen! Változnak a hőtechnikai követelmények 2021-ben

Jó dolog, amikor az ember össze tudja kötni a kellemeset a hasznossal és ugyanígy több szempontból jó nekünk, ha a praktikust kötjük össze a kötelezővel. Hiszen, ha már valamire „hivatalból” is oda kell figyelnünk, azt miért ne tennénk úgy, hogy abból minden tekintetben a lehető legjobban jöjjünk ki? Erre jó példa az ISOTEC tetőszigetelés.

Nyáron is fontos a hőszigetelés

Hajlamosak vagyunk a hőszigeteléssel kapcsolatban csak a téli fűtési szezonra koncentrálni, amikor az elsődleges célunk az, hogy a szigetelőrendszer és a nyílászárók ne engedjék ki a benti meleget. Pedig a nyári kánikulában sem csak a ventilátorok és légkondicionálók használatával enyhíthetjük a hőséget.

A tetőfelújítás új korszaka: szarufa fölötti szigetelés Isotec panellel

Nem mindegy, hogy a régi tető szigetelését milyen minőségben, mennyi idő alatt és milyen hibázási lehetőségek mellett végeztetjük el. A későbbi bosszankodás esélyét csökkenti nullára az Isotec tetőszigetelő panel.

Meleg zokni a ház láb(azat)ára

Az épületenergetikai szabályozás változása minden szerkezetet érint, nem csak a külső falakat vagy a tetőt. A célunk ugyanis az, hogy a termikus burok egyenletesen vegye körbe épületünket, nem maradjon szigeteletlenül semelyik része sem.

4 + 1 tipp az egészséges lakóklímáért a nyári hőségben

A vírushelyzet enyhülésének ellenére valószínű, hogy az eddig megszokottaktól eltérően az idei nyáron többen, több időt töltenek majd otthonaikban, zárt térben. Éppen ezért érdemes tehát odafigyelnünk életterünk klímájára.